• <Daha Fazlası Intel.com'da

Düşünme Becerisi Sistemleri

Düşünme Becerisi Sistemleri

Düşünmeye Bakış

Eğitimciler; öğretmenlerin öğrencilerine nasıl düşüneceklerini öğretirken daha etkin ve sistematik olmalarına yardımcı olacak, basit, kullanışlı bir sistemin geliştirilmesi üzerinde yıllardır çalışmaktadırlar. Sonuç; çoğunlukla birbiriyle örtüşen ve farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde tanımlanan bir dizi kafa karıştıran terim olmuştur. Bu bölüm, düşünme becerileri üzerine olan araştırmaları açıklamayı amaçlar.

Bloom'un Taksonomisi >
Düşünmeyi tanımlamaya yönelik en yaygın model, en temel olandan en gelişmiş olana doğru düzenlenmiş altı düşünme becerisinin bir listesi olan Bloom’un taksonomisidir. Bu tanımlamalar, öğretmenlerin ve öğrencilerin üst düzey düşünmeye odaklanmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bloom becerilerin bir hiyerarşisini listeler: bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme.

Marzano'nun Taksonomisi >
Bloom’un taksonomisinde gördüğü problemlere cevap olarak, Robert Marzano ‘Eğitim Amaçlarının Yeni Bir Taksonomisi’ dediği şeyi geliştirmiştir. Dört sistemi: öz, metabilişsel, bilişsel ve bilgi alanları, öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere birlikte çalışır. Düşünme becerileri bilgileri, genellikle bu çalışma etrafında düzenlenmiştir.

Öğrenme Stilleri >
Araştırmalar, öğrencilerin yeni bir kavramla kendi öğrenme stilleri yoluyla tanıştıklarında, daha sonra farklı öğrenme şekillerine adapte olabileceklerini öne sürer. Öğrenme stillerini göz önünde bulundurma da, gelişmiş motivasyon ve öğrenmeyle sonuçlanır. Öğrencilerin öğrendikleri farklı yolları tanımlamak üzere bazı sistemler önerilmiştir. En yaygın kullanılan sistem, öğrencileri görsel, işitsel ya da kinestetik öğrenenler olarak tanımlar. Öğrencilerin ‘zeki’ olabilecekleri sekiz faklı şekli tanımlarken, Howard Gardner’ın (1993) çoklu zekaya yönelik çalışması birçok eğitimcide tepki ortaya çıkarmıştır: sözel, mantıksal-matematiksel, görsel, içsel, sosyal, müzik, doğaya dönük ve kinestetik zeka.

Referanslar

Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman.

Bloom, B.S., (Ed.) (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longmans.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Harper Collins.

Marzano, R. J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Düşünme Modelleri

Düşünme becerilerini öğretmeye yönelik farklı sistemler hakkında birşeyler öğrenin.

Bloom’un Taksonomisi >

Marzano’nun Taksonomisi >

Öğrenme Stilleri >